• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

12 sierp­nia 2012 r.

We wtorek, 14 sierp­nia wig­ilia odpustu ku czci Wniebowz­ię­cia NMP. O godz. 17,00, na cmen­tarzu parafi­al­nym, różaniec wypominkowy i później Msza św. Okazja do spowiedzi. Po Mszy św. dla gości przy­byłych z daleka będzie możli­wość poświęce­nia nowych pomników.
[f]
 1. Główna uroczys­tość odpus­towa 15 sierp­nia. Porządek Mszy św.8,00, 9,30, 12,00. Proszę aby w pro­cesji wzięły udział dzieci I Komu­ni­jne w stro­jach. Dziew­czynki będą sypały kwiatki, starsze dzieci niosły poduszki z sym­bo­l­ami religi­jnymi. Proszę strażaków o czynny udział w pro­cesji odpus­towej. Dziew­częta proszę o niesie­nie szarf przy sztan­darach. Próba dla dziew­czynek syp­ią­cych kwiaty i niosą­cych poduszki w poniedzi­ałek o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy. Również w poniedzi­ałek o godz. 17.00 spotkanie dla min­is­tran­tów i lek­torów. Obec­ność obowiązkowa.
 2. Trwa remont naszego koś­cioła. Serdecznie dzięku­jemy rodzi­nom za przy­go­towanie posiłków dla pra­cown­ików: p. Chruś­ci­ckim z Rudzienka, P. Karpińskim z Michowa, p. Litwinkom z Michowa, i p. Nowakom z Dębin. O taką pomoc prosimy także w tym tygodniu.
 3. Legion Maryi orga­nizuje piel­grzymkę na Jasną Górę w dni­ach 78 wrześ­nia br. Trasa piel­grzymki: Michów — Gidle — Częs­to­chowa. Koszt 60 zł. Zapisy przy sto­liku z prasą religijną.
 4. Bóg zapłać za sprzą­tanie koś­cioła mieszkań­com Michowa z ul Spoko­jnej. O tę posługę prosimy na uroczys­tość odpus­tową mieszkańców ul. 1000– lecia.
Więcej w tej kat­e­gorii: « 5 sierp­nia 2012 r. 19 sierp­nia 2012 r. »

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Ogłoszenia dusz­paster­skie 32 Niedziela Zwykła A +

  32 Niedziela Zwykła — 12 listopada 2017 r. 1. Dzisiaj taca na Budown­ictwo Sakralne w naszej Archi­diecezji . Bóg zapłać za złożone Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:00 ? 9:00,

w piątki 8:00 ? 9:00

i 17:00 ? 18:00

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
For­mu­larz kontaktowy