• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

18 listopada 2012 r.

Dzisiaj rozpoczy­nają się kon­fer­encje przed­małżeńskie. Pier­wsze spotkanie o godz. 15,00 w budynku parafialnym.
 1. W środę 21 XI Ofi­arowanie NMP. W czwartek 22 XI św. Cecylii patronki muzyki koś­ciel­nej. Życzymy naszemu P. Organiś­cie i Chórowi koś­ciel­nemu jak najwięcej radości z gra­nia i śpiewania.
 2. Za tydzień ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Uroczys­tość Jezusa Chrys­tusa Króla Wszechświata. Za 2 tygod­nie rozpocznie się Adwent.
 3. Bóg zapłać za sprzą­tanie i deko­rację koś­cioła mieszkań­com Łukaw­icy. Ponieważ kwiatki są jeszcze ładne mieszkańcy Łukaw­icy złożyli ofi­arę na koś­ciół 170 zł. Za tydzień proszę o sprzą­tanie koś­cioła mieszkańców Łukawki.
 4. Trwają prace przy remon­cie naszego koś­cioła. W tym tygod­niu pra­cow­ali dekarze przy wieży naszego koś­cioła jak również wieża naszego koś­cioła została poma­lowana. Za prace malarskie zapłaciłem 1100 zł. Jutro mam zapłacić dekar­zom za postaw­ie­nie wieży, umo­cow­anie jej 5000 zł. Samo pokrycie wieży blachą ma kosz­tować prawie 46 tys. zł. Rozpoczęliśmy prace przy sprzą­ta­niu wokół koś­cioła. Bóg zapłać za pomoc naszym parafi­anom: wtorek i sobotę Jerzy Bogusz z Michowa w czwartek z Meszna: Józef Kręgiel, Walde­mar Korzeniowski, Zbig­niew Cieśla. Proszę również o pomoc w tym tygod­niu: poniedzi­ałek, wtorek, czwartek i sob­ota po 2 osoby. Potrzebna byłaby piła motorowa, łapka i obcęgi do wyj­mowa­nia gwoździ. W sobotę chcemy rozpocząć zbi­janie starych tynków. W ten sposób będziemy przy­go­towywać się do prac tynkars­kich w przyszłym roku. Zapraszam do tych prac wioskami: w sobotę Zagóźdź i Składów. Potrzebne będą: przeci­nak, młotek lub jakaś siekierka do skuwa­nia tynków.
 5. Pomod­limy się za śp. Jan Wawer ze Skład­owa 62 l.
 6. W wyniku wyborów do Rady dusz­paster­skiej w Parafii Wniebowz­ię­cia NMP w Michowie należy 35 osób: z Michowa: Bochyńska Anna, Bogusz Wiesława, Maruszak Krystyna, Fil­ipek Anna, Jankowska Celina, Górna Maria, Karpińska Stanisława, Kut­nik Wiesław, Budki ? Barszcz Agnieszka, Ciotcza — Kar­cz­marz Roman, Wronowska Wiesława, Dębiny– Janek Halina, Kobus Jad­wiga, Gródek– Ste­fa­niak Ewa, Łukaw­ica– Cąkała Bar­bara, Haber Andrzej, Łukawka– Aftyka Zofia, Jankowski Bolesław, Meszno ? Kręgiel Maria, Wój­tow­icz Regina, Miastkówek– Par­tyka Renata, Wrótna Maria, Natalin– Pisko­rska Krystyna, Rudzienko I ? Chruś­ci­cki Jacek, Gruda Zbig­niew Rudzienko Kol.- Kom­sta Lucyna, Kukier Halina, Rudzienko Biskupie i Krótkie ? Polak Teresa, Tatar­czak Agnieszka, Składów ? Zakaszewski Jan, Trzciniec — Banucha Katarzyna, Chruś­ci­cka Maria, Wyp­nicha ? Wój­tow­icz Euge­nia, Wój­tow­icz Krystyna, Zagóźdź ? Cieśla Józef.
Więcej w tej kat­e­gorii: « 11 listopada 2012 r. 25 listopada 2012 r. »

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • Ogłoszenia dusz­paster­skie — II Niedziela Adwentu +

  II Nadziela Adwentu — 10 grud­nia 2017 r. 1. Trady­cyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inic­jatywy Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski jest obchod­zony Czy­taj dalej…
 • 1

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:00 ? 9:00,

w piątki 8:00 ? 9:00

i 17:00 ? 18:00

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
For­mu­larz kontaktowy