• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • Ogłoszenia dusz­paster­skie 28 Niedziela Zwykła A +

    28 Niedziela Zwykła — 15 października 2017 r. 1. Dzisiaj są zbier­ane ofi­ary na tacę na potrzeby Stol­icy Apos­tol­skiej „Świę­topi­etrze”. 2. Czy­taj dalej…
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:00 ? 9:00,

w piątki 8:00 ? 9:00

i 17:00 ? 18:00

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
For­mu­larz kontaktowy