• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 22 listopada 2015 r. +

    Dzisiejsza uroczys­tość Chrys­tusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku litur­gicznego przed adwen­towym wycisze­niem. Czy­taj dalej…
  • 1

Kance­laria Parafialna


Czynna w dni powszed­nie

8:009:00,

w piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Aktu­al­ności

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027


For­mu­larz kontaktowy