• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • 22 Niedziela Zwykła — 28 sierp­nia 2016 r. +

    Dzisiaj można w kance­larii parafi­al­nej uiś­cić opłaty cmen­tarne. Czy­taj dalej…
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1

Słowo Boże na dziś

Kance­laria Parafialna

Czynna w dni powszednie

8:009:00,

w piątki 8:009:00

i 17:0018:00

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027
For­mu­larz kontaktowy